Thi công lắp quạt trần đèn cánh xếp 07/10/2019
 Thi công lắp quạt trần đèn cánh xếp 07/10/2019
 Thi công lắp quạt trần đèn cánh xếp 07/10/2019
 Thi công lắp quạt trần đèn cánh xếp 07/10/2019
 Thi công lắp quạt trần đèn cánh xếp 07/10/2019
 Thi công lắp quạt trần đèn cánh xếp 07/10/2019