Thi công lắp đặt đèn pha bảng hiệu 06/10/2019
 Thi công lắp đặt đèn pha bảng hiệu 06/10/2019
 Thi công lắp đặt đèn pha bảng hiệu 06/10/2019
 Thi công lắp đặt đèn pha bảng hiệu 06/10/2019
 Thi công lắp đặt đèn pha bảng hiệu 06/10/2019
 Thi công lắp đặt đèn pha bảng hiệu 06/10/2019
 Thi công lắp đặt đèn pha bảng hiệu 06/10/2019
 Thi công lắp đặt đèn pha bảng hiệu 06/10/2019