Lắp quạt trang trí 09/09/2019
 Lắp quạt trang trí 09/09/2019
 Lắp quạt trang trí 09/09/2019
 Lắp quạt trang trí 09/09/2019