Lắp đèn trang trí 08/09/2019
 Lắp đèn trang trí 08/09/2019
 Lắp đèn trang trí 08/09/2019
 Lắp đèn trang trí 08/09/2019
 Lắp đèn trang trí 08/09/2019
 Lắp đèn trang trí 08/09/2019
 Lắp đèn trang trí 08/09/2019
 Lắp đèn trang trí 08/09/2019