Lắp đèn thả trang trí 01/10/2019
 Lắp đèn thả trang trí 01/10/2019
 Lắp đèn thả trang trí 01/10/2019
 Lắp đèn thả trang trí 01/10/2019
 Lắp đèn thả trang trí 01/10/2019
 Lắp đèn thả trang trí 01/10/2019
 Lắp đèn thả trang trí 01/10/2019
 Lắp đèn thả trang trí 01/10/2019