Lắp đèn thả thông tầng 08/09/2019
 Lắp đèn thả thông tầng 08/09/2019
 Lắp đèn thả thông tầng 08/09/2019
 Lắp đèn thả thông tầng 08/09/2019
 Lắp đèn thả thông tầng 08/09/2019
 Lắp đèn thả thông tầng 08/09/2019