Lắp đèn thả bàn ăn 01/10/2019
 Lắp đèn thả bàn ăn 01/10/2019
 Lắp đèn thả bàn ăn 01/10/2019
 Lắp đèn thả bàn ăn 01/10/2019
 Lắp đèn thả bàn ăn 01/10/2019
 Lắp đèn thả bàn ăn 01/10/2019
 Lắp đèn thả bàn ăn 01/10/2019