Lắp đặt - thay thế đèn tuýp showroom 27/08/2019
 Lắp đặt - thay thế đèn tuýp showroom 27/08/2019
 Lắp đặt - thay thế đèn tuýp showroom 27/08/2019
 Lắp đặt - thay thế đèn tuýp showroom 27/08/2019
 Lắp đặt - thay thế đèn tuýp showroom 27/08/2019
 Lắp đặt - thay thế đèn tuýp showroom 27/08/2019