Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019
 Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019
 Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019
 Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019
 Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019
 Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019
 Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019
 Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019
 Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019
 Lắp đặt đèn trang trí 20/09/2019